За пълен достъп влезте в профила си или се регистрирайте като партньор !
За повече Информация 0878772778

ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ

Гаранциа и Рекламация на продукти закупени от YouShipp.com

Гаранцията покрива единствено и само производствени дефекти, като за такива се считат:

За обувки:

 • Сцепване на кожата или материала (а не нараняване на повърхностния слой)
 • Разлепване на ходилото (а не сцепване или напукване)
 • Разкъсване на шевове на лицевата част на обувката
 • Повредени ципове

За електроуреди:

 • Механична повреда / но не повреда предизвикана при неправилна употреба /
 • Повреда на електрически компонент / но не повреда предизвикана от нестандартно напрежение в електропреносната мрежа /

 

   Разходите по доставката на продуктите са за сметка на клиента до момента на получаване на продукта за рекламация в офиса на You Shipp. След съставяне на протокол за оглед от специализиран персонал и вписването на рекламацията в регистъра за рекламации на You Shipp, клиента получава входящ номер и копие от протокола на първият оглед на продукта на посочен от потребителя електронен адрес за кореспонденция.Именно в този писмен отговор потребителя получава и детайли за възстановяване на сумата която е заплатил за транспорт на продукта за рекламация.Ако при първият оглед от специализиран персонал се установи, че рекламацията е предявена неправомерно, потребителя бива уведомен на посочения от него електронен адрес за кореспонденция, получава входящ номер от регистъра за рекламации, и продукта му бива изпратен обратно на посочения от него адрес, за негова сметка, придружен с протокол от първи оглед – Оригинал.

Ако нашият специализиран персонал установи при първи оглед, че проблема трябва да бъде отнесен към представител на производителя, ние предаваме случая на техен представител за втори оглед и експертна оценка.

След получаването на отговор от представител на производителя, за да сме сигурни в нашите действия преди да Ви отговорим окончателно, ние се съветваме официално с компетентен служител на КЗП– ( Комисия за защита на потребителите), като представяме цялата кореспонденция с Вас и всички съставени протоколи до момента. Едва след като получим тяхното компетентно становище, ние даваме окончателен отговор по конкретния случай.

Търговецът си запазва правото да не уважи искането на клиента в случаите на неправомерна експлоатация и/или умишлено създадено условие за рекламация.

Рекламации не се приемат в следните случаи:

За обувки:

 • Преждевременно износване в следствие на експлоатация в екстремни условия;
 • Износване на подметката и/или откъртване на тока;
 • Разместване на стелката и деформация на обувката в следствие на вода или специфична походка;
 • Изменение на цвета на кожата или материала след неправилно използвани средства за оцветяване, почистване или пране;

Гаранционният срок на закупените от Вас стоки е 30 дни от датата на получаването.

Срокът за уреждане на рекламацията е 30 дни от датата на предявяване на рекламацията.

Рекламацията се урежда от производителя, чрез продавача съгласно чл. 112-115 и чл. 119 от ЗЗП.

Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска извършване на безплатен ремонт на стоката.

    Рекламации могат да се предявят, само в писмена форма на адрес : office@youshipp.com

Всяка предявена рекламация трябва да съдържа.

Снимки на повредата или дефекта на дрехата, обувката или продукта, които е повреден или дефектен. Снимките да бъдат ясни и достатъчно конкретни, така,че да може да се види ясно дефекта или повредата. Номер на товарителницата с която е получена пратката от потребителя. Номер на поръчката, който е получен на email на парньора, при заявяване на продукта. Кратко обяснение на проблема. Имена на клиента, телефонен номер за контакт и адрес за доставка или желан офис на Еконт.

РЕКЛАМАЦИИ ПО ТЕЛЕФОН, В online ЧАТА НА САЙТА ИЛИ ВЪВ FACEBOOK СТРАНИЦАТА  НЕ СЕ ПРИЕМАТ И НЯМА ДА ПОЛУЧИТЕ ОТГОВОР НА ЕВЕНТУАЛНО ЗАПИТВАНЕ. ЕДИНСТВЕНИЯТ ЗАКОНЕН НАЧИН ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ Е В ПИСМЕНА ФОРМА НА АДРЕС office@youshipp.com

 

Съгласно ал.20/3/ от ззппт и БДС-515-88 производителя определя 30 дневен гаранционен срок. Рекламацията се урежда от производителя чрез продавача.

 

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Чл. 112.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;

възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

Чл. 114.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1

 

Рекламацията при констатирани дефекти се предявява до 3 дни след закупуване на обувките!

При възникнал отстраним дефект включително разлепване, обувките се отремонтират от производителя в срок от 30 дни. Времето за ремонт се изключва от гаранцията.

Дефекти даващи основание за рекламация при обувки:

 • Сцепване на кожата или материала
 • Разлепено ходило (а не сцепване или напукване)
 • Разкъсан шев на лицевата част ( но не механична или умишлена повреда )
 • Повредени ципове
 • Счупване на кленката или металната пластина в камерната част на обувката.

При дефект в следствие неправилна експлоатация производителя не приема рекламация!

Всеки спор, между клиентите и сайта www.youshipp.com, ще бъде решаван по взаимно съгласие. Тези условия са задължителни и за двете страни. Двете страни се считат за информирани и съгласни за всички промени в “Общите условия”, от датата на тяхното публикуване в сайта. Клиентът е отговорен единствено да бъде винаги в течение с всички промени в тях. Ползването на услугите на сайта, след промени в “Общите условия”, означава, че сте съгласни с тези промени.
Тези условия ще се тълкуват и прилагат в съответствие със законите в правната система на България. Всички спорове, произтичащи от (или) свързани със сайта, са подсъдни на съдилищата в България. Печатната версия на този документ и известията, предавани по електронен път от сайта, ще имат доказателствена сила в съдебни и/или административни производства в България.